Abychom vám mohli poskytovat e-shop a přihlášení na kurzy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů je Jaroslava Šípková, IČ: 03164284 DIČ: CZ7355172462, se sídlem Tomanova 1963/102, 169 00 Praha 6.

Jaké údaje zpracováváme?

Pro účely přihlašování na kurzy potřebujeme zpracovávat následující údaje:

 • jméno, příjmení a adresu bydliště, abychom vám byli schopni vystavit fakturu;
 • telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat v případě urgentních změn;
 • emailovou adresu, abyste věděli, že byla vaše přihláška úspěšná a mohli jsme vás informovat případných změnách a dalších věcech s kurzem spojených.
 • Pro účely zpracování vaší objednávky z e-shopu potřebujeme zpracovávat následující údaje:
 • fakturační a doručovací údaje (jméno, příjmení, adresa, případně název firmy), abychom vám mohli vystavit fakturu a objednávku doručit;
 • emailovou adresu, abychom vás mohli informovat o stavu vaší objednávky;
 • obsah nákupního košíku, způsob platby a dopravy, abychom mohli vaši objednávku připravit a odeslat;
 • vaši poznámku k objednávce.

Proč osobní údaje zpracováváme?

Většinu výše zmíněných údajů (např. jméno a adresu) jsme povinni ze zákonných důvodů zpracovávat pro účely fakturace. Jiné údaje (např. emailovou adresu) potřebujeme pro komunikaci s vámi ohledně poskytovaných služeb.

Kdo osobní údaje zpracovává?

Zmíněné osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů (Jaroslava Šípková). Pro komunikaci s vámi však využíváme službu třetí strany (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Jaká práva má zákazník?

 • Právo na přístup, v jehož rámci má zákazník právo vědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo danou společnost zpracovává a jaká má zákazník další práva související se zpracováním osobních údajů. Všechny tyto informace naleznete výše. Jestliže si nebude zákazník jistý, jaké osobní údaje o něm pí. Jaroslava Šípková zpracovává, může se na tuto skutečnost dotázat a pokud tyto údaje firma zpracovávat bude, má zákazník právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup může zákazník požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie s poplatkem.
 • Právo na výmaz, v jehož rámci má zákazník v některých případech právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu . Jedná se o následující případy: - Zákazníkovi osobní údaje už nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány - zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů , přičemž se jedná o údaje k jejichž zpracováním je souhlas nezbytný. A není jiný důvod pro který by bylotyto údaje potřeba nadále zpracovávat - zákazník využije svého práva a vznese námitku proti zpracování u osobních údajů , které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů a shledá se , že už žádné takové opávněné zájmy , ketré by toto zpracování ovlivňovaly nejsou - zákazník se domívá , že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů zákazníka je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo určení, výkonu nebo obhajobu jejích právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování, které může mimo práva na výmaz zákazník využít a v rámci něhož může v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a aby tyto údaje nebyly nadále předmětem žádných dalších operací zpracování, a to nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale pouze po omezenou dobu.
 • Právo vznést námitku proti zpracování, v jehož rámci může zákazník vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se zpracovávají na základě svého oprávněného zájmu. Zákazníkovy osobní údajese přestanou zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovalo.
 • Právo podat stížnost, které zákazníkovi umožňuje podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, navzdory uplatnění výše uvedených práv. Toto právo může zákazník uplatnit především tehdy, domnívá-li se, že jeho osobní údaje se zpracovávají neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů - webová stránka www.uoou.cz.